ติดต่ออบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา 
หมู่ที่ 5  ต.คลองจินดา  
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110

  โทรศัพท์  034 - 397060    โทรสาร  034 - 307988

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,890