ข้อมูลสำหรับประชาชน

บทบาท หน้าที่

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร  สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา  อบต.  และคณะผู้บริหาร  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ  อบต.  ทั้งหมด  การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์  การส่งเสริมการเกษตร  การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้  การให้คำปรึกษา    แนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายใน  ออกเป็น  6  งาน   คือ

งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานสารบรรณ 
    - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
    - งานบริหารงานบุคคล 
    - งานเลือกตั้ง 
    - งานตรวจสอบภายใน 
    - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
    - งานการประชุม 
    - งานอำนวยการและประสานราชการ 
    - งานติดตามผลการปฏิบัติ
    - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    - งานข้อมูลการเลือกตั้ง 
    - งานชุมชนสัมพันธ์ 
    - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
    - งานสนับสนุนและบริการ 
    - งานอำนวยการ 
    - งานป้องกัน 
    - งานช่วยเหลือฟื้นฟู 
    - งานกู้ภัย 

งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
    - งานวิชาการ 
    - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
    - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
    - งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานกฎหมายและนิติกรรม 
    - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 
    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
    - งานระเบียบการคลัง 
    - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 

งานการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                           - งานสอนเด็กเล็ก วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบเรียน                                                                                                                                                               -     - งานบริการการศึกษา  แนะแนวการศึกษา  และอาชีพ

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานสวัสดิการสังคม 
    - งานพัฒนาชุมชน 
    - งานจัดระเบียบชุมชน 
    - งานสังคมสงเคราะห์ 
    - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 

งานการเกษตร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานส่งเสริมการเกษตร 
    - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

 

 
 

กองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขออนุญาตเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ - รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  งาน ประกอบด้วย

 

       ๑. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุญาตเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ - รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สินหนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

        ๒. งานบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง งานการเงิน งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน งานงบการเงินและงบทดลอง งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางด้านการเงิน การคลัง งานฝากเงิน งานเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของ อบต. งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งานควบคุมการรับการจ่าย งานการกู้และการยืมเงินสะสมของ อบต. งานควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินปี งานการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ งานควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือทางวิชาการเกี่ยวกับการเงิน การคลังอื่นๆ เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณของ อบต. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

       ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้งานภาษี ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปาและงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

        ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายกองช่าง

กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ  อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  งานบำรุงรักษา  ซ่อมแซม  และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  อบต.  การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่  อบต.  และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  งาน  คือ

งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
    - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
    - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
    - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
    - งานวิศวกรรม 
    - งานประเมินราคา 
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
    - งานออกแบบ 

งานประสานและสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
    - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
    - งานระบายน้ำ 
    - งานจัดตกแต่งสถานที่ 

งานผังเมือง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานสำรวจและแผนที่ 
    - งานวางผังพัฒนาเมือง

Visitors: 11,524