คณะผู้บริหาร อบต.

นายสมผล เจียระธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 

 

   

 นาย สุพจน์ น้อยนารถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 นาย สานิต  บุญประคอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา


Visitors: 32,997