สำนักงานปลัด

นายพรสุวรรณ  สุนทรศารทูล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 

นางสาวธิรดารินทร์ แก้วเจริญ

หัวหน้าสำนักปลัด

  

นางอำพร  โสดารัตน์

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นางนภาพัฒน์  ประเสริฐพงษ์

 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

นางสาวฐิตารีย์  ไขว้พันธ์ุ

 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

(ว่าง)

 

 


Visitors: 19,047