สำนักงานปลัด

นายพรสุวรรณ  สุนทรศารทูล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 

นางสาวธิรดารินทร์ แก้วเจริญ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

นางอำพร  โสดารัตน์

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

นางนภาพัฒน์  ประเสริฐพงษ์

 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

นางสาวฐิตารีย์  ไขว้พันธ์ุ

 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

 นายธีรเนตร์  ยั่งยืน

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผo

 


Visitors: 22,334