กองคลัง

นางสาวสาริณี เหมือนจินดา

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

นางสรชา   สุนทรสุข

 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 

 

นางสาวภัทรวีร์  บุญเกิด

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 

 
 ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
Visitors: 20,119