กองช่าง

นายบุญรัตน์ เสนาปักธงไชย

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

                                         
 

นายทศพร ไหลวารินทร์

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 

 

นายวิชัย เสาวนียากร

นายช่างโยธา 

นายพยนต์ จำปาทอง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 

 
 

นางวรรณภา จำปาทอง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 

 
 

นายธีรพงษ์ นิรัดร

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 

 
 

นายสันติ น้ำสุวรรณ

พนักงานผลิตน้ำประปา 

 

                                         
 

นายสมบัติ ปานสำราญ

พนักงานผลิตน้ำประปา

 

   
 

 นายสุบิน ชัยชาญพันธ์

พนักงานผลิตน้ำประปา

   
   
   
   
   
   


Visitors: 11,524