กองช่าง

นายบุญรัตน์ เสนาปักธงไชย

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

    

 นายณัฐพงษ์   แก้วงาม

หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

นายวิชัย เสาวนียากร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

   

 นางสาวรพินทร์นิภา  ทรัพย์สำเริง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกรรณิการ์  อุ่นใช้เจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

นางสาวสิตาภา  แก้วเพ็ชรพลาย

คนงาน

นางสาวรุ่งฤดี  พุ่มต้นวงษ์

คนงาน 

 

นายจักรินทร์  จินดาทา

คนงาน

นายลิขิต  หร่ายมณี

คนงาน

นายทศพร ไหลวารินทร์

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายพยนต์ จำปาทอง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 
 นายธีรพงษ์ นิรัดร

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นางวรรณภา จำปาทอง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 
 นายสันติ น้ำสุวรรณ

พนักงานผลิตน้ำประปา

 นายสมบัติ ปานสำราญ

พนักงานผลิตน้ำประปา

   
 

 นายสุบิน ชัยชาญพันธ์

พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 


Visitors: 19,047