สมาชิกสภา อบต.

  • นาย อารีย์ เพ่งไซ ประธานสภา

  • นาย ไพโรจน์ แก่นสวาท รองประธานสภา

  • นายพรสุวรรณ สุนทรศารทูล เลขาสภาอบต.คลองจินดา

  • นาย ประเมิณ เกิดน้อย ส.อบต.หมู่1

  • นาย ธวัช เอี่ยมสมบูรณ์ ส.อบต.หมู่ 1

  • นาย เชาว์ เอี่ยมจินดา ส.อบต.หมู่ 2

  • นาง ขวัญนภา สามพรานไพบูรณ์ ส.อบต.หมู่3

  • นาย สังวาลย์ สู่พิทักษ์ ส.อบต.หมู่4

  • นาย เฉลา มณีจินดา ส.อบต.หมู่ 4

  • นาย สุชิน ขำขาว ส.อบต.หมู่ 5

  • นาย รักเกียรติ จินดาทา ส.อบต.หมู่ 6

  • นาย สำเภา จินดาสิงห์ ส.อบต.หมู่ 6

  • นาย อำนวย เอี้ยงอารีย์ ส.อบต. หมู่7

  • นาย อำนาจ หลงสมบุญ ส.อบต.หมู่7

  • นาย นิวัฒน์ พันธุ์จินดา ส.อบต.หมู่8

  • นาย อนันต์ น้อยนารถ ส.อบต.หมู่8

  • นาย พิสิทธิ์ ภัคธนาชัยอนันท์ ส.อบต.หมู่9

  • นาย วิรัตน์ โปรานานนท์ ส.อบต.หมู่9

  • นางสาว สุกัญญา ตั้งสุขฤทัย ส.อบต.หมู่10

  • นาย ขจร เพ็ชรน้อย ส.อบต.หมู่10

  • นาย วินิจ เส็งสมาน ส.อบต.หมู่11

  • นาย แดง สวัสดี ส.อบต. หมู่ที่ 12

  • นาย สนทยา น้อยพิทักษ์ ส.อบต.หมู่13

  • นาย ประสงค์ จรดล ส.อบต.หมู่14


Visitors: 35,519