ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นางสาวสาริณี  เหมือนจินดา

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

นางสาวเปรมพิมล  แก่นสวาท

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

นางสาววรารัตน์  ทองด้วง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
 
 
Visitors: 21,781