สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100%

 

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service 

 

 

ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และบัตรประจำตัวผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์ กรณีใช้บัญชีร่วมหรือผู้อื่น

 กำหนดการรับลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประจำปี พ.ศ. 2566

           ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.       2566 โดยจะรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน         ตำบล  คลองจินดา หรือทางคิวอาร์โค๊ดด้่านบน

   หมายเหตุ
   1. ให้ผู้มาขึ้นทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
   2. ไม่ต้องนำสัตว์เลี้ยงมา

   3. เตรียมข้อมูลของสัตว์เลี้ยงดังนี้ ชื่อ เพศ อายุ  ประวัติการทำหมันและประวัติการฉีดวัคซีน
   4. สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-397060 ต่อ 117 งานสาธารณสุขฯ

   5. หากท่านใดไม่สะดวกสามารถลงทะเบียนได้ตามคิวอาร์โค้ดด้านบน

   หากท่านมีสัตว์เลี้ยงหลายตัว ท่านต้องลงทะเบียนตามจำนวนสัตว์เลี้ยงของท่านนะค่ะ

 

 

 

 

ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

 

 

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

...

ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออกระวังยุงลายร่วมป้องกันและกำจัดยุงลาย

วายร้ายใกล้ตัวด้วยหลัก 5ป. + 3ร.

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมป้องกันและ

กำจัดยุงลายวายร้ายใกล้ตัวด้วยหลัก 5ป. + 3ร.

ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

แบบสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

Visitors: 104,961