เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
 

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ครอบครัว คือ เกราะป้องกันยาเสพติด

 

 กำหนดการรับลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประจำปี พ.ศ. 2565

 

           ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.       2565 โดยจะรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน         ตำบล  คลองจินดา

   หมายเหตุ
   1. ให้ผู้มาขึ้นทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
   2. ไม่ต้องนำสัตว์เลี้ยงมา

   3. เตรียมข้อมูลของสัตว์เลี้ยงดังนี้ ชื่อ เพศ อายุ สี ประวัติการทำหมันและประวัติการฉีดวัคซีน
   4. สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-397060 ต่อ 117 งานสาธารณสุขฯ

   5. หากท่านใดไม่สะดวกสามารถลงทะเบียนได้ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

   หากท่านมีสัตว์เลี้ยงหลายตัว ท่านต้องลงทะเบียนตามจำนวนสัตว์เลี้ยงของท่านนะค่ะ

 

 

 

 

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์นะค่ะ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และ เดือนมกราคม 2565 - เดือนกันยาน 2565 ในวันเวลาราชการ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ค่ะ
 

ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออกระวังยุงลายร่วมป้องกันและกำจัดยุงลาย

วายร้ายใกล้ตัวด้วยหลัก 5ป. + 3ร.

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมป้องกันและ

กำจัดยุงลายวายร้ายใกล้ตัวด้วยหลัก 5ป. + 3ร.

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

ฐานข้อมูลตลาดนัด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

แบบสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

Visitors: 75,536