ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

ประชาสัมพันธ์นะค่ะ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม 2564 ในวันเวลาราชการ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ค่ะ
 

ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

แบบสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

Visitors: 41,458