ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

กรุณากรอกข้อความ...
ประชาสัมพันธ์นะค่ะ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม 2564 - เดือนกันยาน 2564 ในวันเวลาราชการ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ค่ะ
 

ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

แบบสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

Visitors: 52,106