ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และบัตรประจำตัวผู้พิการ

 กำหนดการรับลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประจำปี พ.ศ. 2565

 

           ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.       2565 โดยจะรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน         ตำบล  คลองจินดา

   หมายเหตุ
   1. ให้ผู้มาขึ้นทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
   2. ไม่ต้องนำสัตว์เลี้ยงมา

   3. เตรียมข้อมูลของสัตว์เลี้ยงดังนี้ ชื่อ เพศ อายุ สี ประวัติการทำหมันและประวัติการฉีดวัคซีน
   4. สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-397060 ต่อ 117 งานสาธารณสุขฯ

   5. หากท่านใดไม่สะดวกสามารถลงทะเบียนได้ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

   หากท่านมีสัตว์เลี้ยงหลายตัว ท่านต้องลงทะเบียนตามจำนวนสัตว์เลี้ยงของท่านนะค่ะ

 

 

 

 

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์นะค่ะ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และ เดือนมกราคม 2565 - เดือนกันยาน 2565 ในวันเวลาราชการ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ค่ะ
 

ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออกระวังยุงลายร่วมป้องกันและกำจัดยุงลาย

วายร้ายใกล้ตัวด้วยหลัก 5ป. + 3ร.

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมป้องกันและ

กำจัดยุงลายวายร้ายใกล้ตัวด้วยหลัก 5ป. + 3ร.

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

ฐานข้อมูลตลาดนัด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

แบบสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 81,738