การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แจ้งขอเลื่อนโครงการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2564

ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพี่น้องตำบลคลองจินดา ทุกท่านที่เลี้ยงสุนัขและแมวอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ได้ ณ ที่ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออกระวังยุงลายร่วมป้องกันและกำจัดยุงลาย

วายร้ายใกล้ตัวด้วยหลัก 5ป. + 3ร.

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมป้องกันและ

กำจัดยุงลายวายร้ายใกล้ตัวด้วยหลัก 5ป. + 3ร.

กรุณากรอกข้อความ...

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

ฐานข้อมูลตลาดนัด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ประชาสัมพันธ์นะค่ะ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และ เดือนมกราคม 2565 - เดือนกันยาน 2565 ในวันเวลาราชการ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ค่ะ
 

ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

แบบสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

Visitors: 62,758