ติดต่ออบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา 
หมู่ที่ 5  ต.คลองจินดา  
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110

  โทรศัพท์  034 - 397060    โทรสาร  034 - 307988

E-mail : saraban_06730606@dla.go.th

สายด่วนนายก : 081-8574728

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 115,351