ข้อมูลพื้นที่

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองจินดามีลำน้ำลักษณะคดเคี้ยวซึ่งชาวจีนมาทำมาค้าขายกับชาวบ้านตามลำน้ำนี้มาโดยตลอด ชาวจีนมีลักษณะชอบบ่นชอบด่าก็ว่าลักษณะของคลองมีลักษณะที่คดเคี้ยวไม่สะดวกในการสัญจร ชาวบ้านตามลำน้ำได้ฟังเข้าก็ขนานนามคลองดังกล่าวว่า "คลองจีนด่า" และเรียกกันต่อมาเพี้ยนไปเป็นชื่อว่า "คลองจินดา" ซึ่งตำบลได้ใช้ชื่อของคลองเป็นชื่อของตำบลมาจนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอสามพรานประมาณ 7 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 26.2048 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 16,378 ไร่ พื้นที่ส่วมใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรเป็นอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกพระเจดีย์, ตำบลท่ากระชับ, ตำบลคลองใหม่ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเกษตรพัฒนา, ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำสวน/ทำไร่, ค้าขาย, รับจ้าง
อาชีพเสริม: แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,457 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 868 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.99 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลคลองจินดาส่วนใหญ่ใช้เส้นทางหลักจากที่ว่าการอำเภอสามพราน-วังน้ำขาว-ปรีดาราม ระยะทาง 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

แชมพูสระผม/ครีมนวดผมสมุนไพร-น้ำยาซักแห้ง-น้ำยาล้างจาน

Visitors: 120,451