คณะผู้บริหาร อบต.

นายสมผล เจียระธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

081-4095683

E-mail : klongjinda050@gmail.com

 

 

 

   

 นางสาวอำพรรณ  น้อยนารถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

089-8943830 

E-mail : klongjinda050@gmail.com

 

 

 


Visitors: 57,211