คณะผู้บริหาร อบต.

นายสมผล เจียระธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

เบอร์โทร: 0814095683

 

 

   

 นาย สุพจน์ น้อยนารถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

เบอร์โทร : 086-7692322

 นาย สานิต  บุญประคอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

เบอร์โทร : 085-3785309


Visitors: 42,969