สำนักงานปลัด

 

 

นางสาวสาริณี เหมือนจินดา

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 

นางสาวธิรดารินทร์ แก้วเจริญ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

     
 
นางสาวธิรดารินทร์ แก้วเจริญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

 

นางสาวปุณยานนท์  ปิยะพงศ์ธนา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 
 างสาวนภาพร มฤคานนท์

ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายอำนวย วงศ์แห้ง

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

 

 

 


Visitors: 90,849