สำนักงานปลัด

นางสาวสาริณี เหมือนจินดา

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 

นางสาวธิรดารินทร์ แก้วเจริญ

หัวหน้าสำนักปลัด

     

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางสาวปุณยานนท์  ปิยะพงศ์ธนา
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
นางสาวภัทรมน  อินทร์ต๊ะ 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางวัฒนา  ร่มเพชร

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 

 

 


Visitors: 62,762