สำนักงานปลัด

นายพรสุวรรณ  สุนทรศารทูล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 

นางสาวธิรดารินทร์ แก้วเจริญ

หัวหน้าสำนักปลัด

   

 

นายภูวดล รัตนเพชร

นิติกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

นางสาวปุณยานนท์  ปิยะพงศ์ธนา

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

นางวัฒนา  ร่มเพชร 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

 รักษาการในตำแหน่ง

 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

นางวัฒนา  ร่มเพชร

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 

 

 


Visitors: 40,148