สำนักงานปลัด

 

 

นางสาวสุรีย์ วนะกรรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 

นางสาวธิรดารินทร์ แก้วเจริญ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

     
นางสาวชลธิชา  ชอบคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

 

นางสาวปุณยานนท์  ปิยะพงศ์ธนา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
างสาวนภาพร มฤคานนท์

ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางสาวธิรดารินทร์ แก้วเจริญ

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

 

 

 


Visitors: 76,181