กองคลัง

นางสาวสาริณี เหมือนจินดา

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

นางสรชา   สุนทรสุข

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 

 

พันจ่าเอกสาธิต  แจงเล็ก

             หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

 

พันจ่าเอกสาธิต  แจงเล็ก

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

Visitors: 62,762