กองคลัง

นางสาวสาริณี เหมือนจินดา

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

https://www.klongjinda.go.th/16617549/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89  

 

นางสาวสาริณี เหมือนจินดา

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 

 

พันจ่าเอกสาธิต  แจงเล็ก

             หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  รักษาการในตำแหน่ง

                                เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

นางสาวสาริณี เหมือนจินดา

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

Visitors: 120,440