กองช่าง

นายบุญรัตน์ เสนาปักธงไชย

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

    

 -ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

 

 

 

นายวิชัย เสาวนียากร

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

 

 

   

นายทินภัทร สาเพิ่มทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกรรณิการ์  อุ่นใช้เจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 


 

นางสาวธรรมพร เล็กจินดา

คนงาน

 

นางสาวรุ่งฤดี  พุ่มต้นวงษ์

คนงาน 

 

 

นายจักรินทร์  จินดาทา

คนงาน

นายลิขิต  หร่ายมณี

คนงาน

นายทศพร ไหลวารินทร์

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายพยนต์ จำปาทอง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 
 นายธีรพงษ์ นิรัดร

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นางวรรณภา จำปาทอง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 
 นายสุบิน ชัยชาญพันธ์

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสงกรานต์ ศรีสวัสดิ์ 

พนักงานผลิตน้ำประปา

   

 นายนัฐพงษ์ ศรีสวัสดิ์

พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 


Visitors: 85,433