กองช่าง

นายบุญรัตน์ เสนาปักธงไชย

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

    

 -ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

 

 

 

นายวิชัย เสาวนียากร

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

 

 

   

นายทินภัทร สาเพิ่มทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกรรณิการ์  อุ่นใช้เจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 


 

นางสาวธรรมพร เล็กจินดา

คนงาน

 

นางสาวรุ่งฤดี  พุ่มต้นวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

นางสาวอรวรรณ คงทับทิม

คนงาน

นางสาวประคอง  จินดาทา

คนงาน

นายจักรินทร์  จินดาทา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถดับเพลิง)(ผู้มีทักษะ)

นายลิขิต  หร่ายมณี

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
 

นายพลอนันต์ เพ่งไซ

 พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 นายธีรพงษ์ นิรัดร

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 

นายธนายุทธ เมืองคำบุตร

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายสุบิน ชัยชาญพันธ์

พนักงานผลิตน้ำประปา

                                     

นายนัฐพงษ์ ศรีสวัสดิ์

 พนักงานผลิตน้ำประปา

                     

       นายสงกรานต์ ศรีสวัสดิ์                                           นายชูชาติ สีพึ่งทอง   

       พนักงานผลิตน้ำประปา                                             พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

                                    

                                         

 


Visitors: 120,450