กองช่าง

นายบุญรัตน์ เสนาปักธงไชย

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

    

 -ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

 

 

 

นายวิชัย เสาวนียากร

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

 

 

   

นายทินภัทร สาเพิ่มทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกรรณิการ์  อุ่นใช้เจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 


 

นางสาวธรรมพร เล็กจินดา

คนงาน

 

นางสาวรุ่งฤดี  พุ่มต้นวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

นายจักรินทร์  จินดาทา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถดับเพลิง)(ผู้มีทักษะ)

นายลิขิต  หร่ายมณี

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายพลอนันต์ เพ่งไซ

 พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายชูชาติ สีพึ่งทอง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 
 นายธีรพงษ์ นิรัดร

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายธนายุทธ เมืองคำบุตร

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 
 นายสุบิน ชัยชาญพันธ์

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสงกรานต์ ศรีสวัสดิ์ 

พนักงานผลิตน้ำประปา

   

 นายนัฐพงษ์ ศรีสวัสดิ์

พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 


Visitors: 105,758