เบี้ยยังชีพคนพิการ

การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยชีพความพิการ

1. สัญชาติไทย
2. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
5. ในกรณีผู้พิการเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บังคับบัญชาการ หรือผู้อำนวยการตามสถานที่ที่อยู่

6. ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน

 

ใช้หลักฐานอะไรบ้าง??
                1.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ      จำนวน 1 ชุด
                2.สำเนาทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)      จำนวน 1 ชุด
                3.สำเนาสมุดบัญชี(ออมทรัพย์)กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยฯผ่านธนาคาร       จำนวน 1 ฉบับ

 

หลักฐานสำหรับผู้อื่นยื่นแทน
                1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         จำนวน 1 ชุด
                2.สำเนาทะเบียนบ้าน                          จำนวน 1 ชุด
                3.หนังสือมอบอำนาจ                           จำนวน 1 ชุด 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Visitors: 37,140