เบี้ยยังชีพคนพิการ

การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยชีพความพิการ

1. สัญชาติไทย
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้พิการ
                1.บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ      จำนวน 1 ชุด
                2.ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)      จำนวน 1 ชุด
                3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ในกรณีขอรับเงินเบี้ยความ                                                                             พิการผ่านธนาคาร)

                 4.หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแทนได้ โดยนำบัตรประชาชนของ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

                                                                                              

                                                                                                

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Visitors: 120,450