เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) ดังนี้

เป็นผู้สูงอายุที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน

มีสัญชาติไทย

ในเดือนตุลาคม ของปีที่มีการขึ้นทะเบียน ต้องมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฎ วันที่ และเดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น)

เป็นผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขต อบต.คลองจินดา

กรณีผู้สูงอายุมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแทนไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน เงินค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

 

  

"ผู้สูงอายุ" หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ดังนี้

   อายุ   60 - 69 ปี   ให้ได้รับคนละ 600 บาท ต่อเดือน

   อายุ   70 - 79 ปี   ให้ได้รับคนละ 700 บาท ต่อเดือน

   อายุ   80 - 89 ปี   ให้ได้รับคนละ 800 บาท ต่อเดือน

   อายุ   90 ปี ขึ้นไป   ให้ได้รับคนละ 1,000 บาท ต่อเดือน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Visitors: 38,334