เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566 และเดือนมกราคม 2567 - เดือนกันยายน 2567 (เทศบาล/อบต.) ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  ที่ยังไม่เคยมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2568 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2568(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่

2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566 และเดือนมกราคม 2567 - เดือนกันยายน 2567 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

 

  

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Visitors: 117,952