สมาชิกสภา อบต.

 • นาย อารีย์ เพ่งไซ ประธานสภา

 • นาย ไพโรจน์ แก่นสวาท รองประธานสภา

 • นายพรสุวรรณ สุนทรศารทูล เลขาสภาอบต.คลองจินดา

 • นาย ประเมิณ เกิดน้อย ส.อบต.หมู่1

 • นาย ธวัช เอี่ยมสมบูรณ์ ส.อบต.หมู่ 1

 • นาย เชาว์ เอี่ยมจินดา ส.อบต.หมู่ 2

 • นาง ขวัญนภา สามพรานไพบูรณ์ ส.อบต.หมู่3

 • นาย สังวาลย์ สู่พิทักษ์ ส.อบต.หมู่4

 • นาย เฉลา มณีจินดา ส.อบต.หมู่ 4

 • นาย สุชิน ขำขาว ส.อบต.หมู่ 5

 • นาย รักเกียรติ จินดาทา ส.อบต.หมู่ 6

 • นาย สำเภา จินดาสิงห์ ส.อบต.หมู่ 6

 • นาย อำนวย เอี้ยงอารีย์ ส.อบต. หมู่7

 • นาย อำนาจ หลงสมบุญ ส.อบต.หมู่7

 • นาย นิวัฒน์ พันธุ์จินดา ส.อบต.หมู่8

 • นาย อนันต์ น้อยนารถ ส.อบต.หมู่8

 • นาย พิสิทธิ์ ภัคธนาชัยอนันท์ ส.อบต.หมู่9

 • นาย วิรัตน์ โปรานานนท์ ส.อบต.หมู่9

 • นางสาว สุกัญญา ตั้งสุขฤทัย ส.อบต.หมู่10

 • นาย ขจร เพ็ชรน้อย ส.อบต.หมู่10

 • นาย วินิจ เส็งสมาน ส.อบต.หมู่11

 • นาย แดง สวัสดี ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นาย สนทยา น้อยพิทักษ์ ส.อบต.หมู่13

 • นาย ประสงค์ จรดล ส.อบต.หมู่14


Visitors: 56,992