สำนักปลัด อบต. คลองจินดา

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด
ในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  งานธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร 
งานอินเตอร์เน็ต  งานการเจ้าเหน้าที่  งานการประชุม  งานข้อบัญญัติตำบล  งานกฎหมายและคดี  งานรัฐพิธี  งานประชาสัมพันธ์  งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล  งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานจัดการศึกษา  งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานส่งเสริมกิจการศาสนาประเพณี  งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ  งานสวัสดิการสังคม 
งานพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน  งานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนสตรีและเยาวชน  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  งานท่องเที่ยว  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ฝ่าย  10  งาน  ดังนี้

1)  ฝ่ายบริหารทั่วไป

    -  งานบริหารทั่วไป

    -  งานกฎหมายและคดี

    -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

2)  ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

    -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

    -  งานสังคมสงเคราะห์

3)  ฝ่ายการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

    -  งานบริหารงานการศึกษา

    -  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4)  ฝ่ายนโยบายและแผน

    -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

    -  งานจัดทำงบประมาณ

Visitors: 120,451