ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหม่กำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลคลองจินดา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Visitors: 98,600