ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ์สท์ติกคอนกรีต สายบุญสันต์ หมู่ที่1 บ้านลาดบัว ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 100,253