โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดาและโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Visitors: 100,253