ปรับปรุงท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ PE ขนาด ø 2 นิ้ว (63 มม.) ความยาว 500 เมตร บริเวณหมู่ที่ 6 ตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Visitors: 120,440