ปรับปรุงท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ PE ขนาด ø 2 นิ้ว (63 มม.) ความยาว 1,000 เมตร บริเวณหมู่ที่ 11 ตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Visitors: 120,457