ปรับปรุงท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ PVC ขนาด ø 2 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความยาว 2,000 เมตร บริเวณหมู่ที่ 10 ตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Visitors: 120,437