ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในที่ดินของเอกชนที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ตำบลคลองจินดา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีปรพะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ๅ(e-bidding)

Visitors: 98,598