ประกาศเรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองทิ้งถ่อน หมูที่ 2,12 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 98,604