หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

        

       -ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา

       -มท0809.2-ว48 ลว 13-5-62

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร

    - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน

     -ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

     -ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน

     -ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

    -ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนา

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

    -มท0809.3-ว1054 ลว 2 เม.ย. 63

     -มาตรฐานทั่วไปกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ

     -มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา

     -มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา

     -มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา.

     -มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์

     -หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

    -ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน

    -มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์

Visitors: 120,442