ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ(ขยายเขตภายใน) หอถังประปา หมู่ที่ 1,6,14 ตำบลคลองจินดา

Visitors: 120,440