ประกาศราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี บริเวณเขตที่ดิน นางสุนีย์ บุญรอด หมู่ที่ 4 ต.คลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Visitors: 98,608