โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร หรือ จนกว่าจะได้น้้าดี บริเวณตลาดน้้าคลองจินดา (แทนบ่อเดิมที่ช้ารุด) หมู่ที่ 10 ตำบลคลองจินดา อ้าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Visitors: 91,477