นายกสมผล เจียระธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อถล. เจ้าหน้าที่ พนักงานอบต.คลองจินดา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอยในตำบลคลองจินดา

Visitors: 100,253