ประชาสัมพันธ์ อบต.คลองจินดาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และเงินช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ปละผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสฯ

Visitors: 91,477