ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายสะพาน คสล.บริเวณบ้านนางสมใจ เต๊กสงวน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 100,255