ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6,9,10 ตำบลคลองจินดา จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ไม่รวมน้อยกว่า 16,592 ตารางเมต องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวีธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Visitors: 90,850