ประกาศ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

Visitors: 91,477