ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ของตำบลคลองจินดา  เพื่อร่วมกันคัดแยกขยะ 
ลดขยะในตำบลคองจินดา สมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
  ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
  ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัยญาเข้าเป็นรายได้
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 26 เมษายน 2561
ณ ลานกีฬาข้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ตั้งแต่เวลา 1300 น. -16.00 น.
   
   

 

Visitors: 19,923